Opakovanie

alebo: Čo máme vedieť po skončení 8. ročníka

Štandardy z predmetu hudobná výchova v 8.ročníku (systematizované podľa IŠVP):

Spev

 • spievať intonačne čisto (piesne, cvičenia, hry s hlasom)
 • tvorivo pracovať s hlasom,
 • syntéza zručností, vedomostí z ročníkov 5 – 7

 Hra na nástrojoch (detských, elementárnych aj hra na tele: body percussion, body music)

 • správne používať elementárne hudobné nástroje so správnym použitím hracieho aparátu,
 • hrať na jednom klasickom melodickom, alebo harmonickom hudobnom nástroji (obsahovo: hra na jednom klasickom hudobnom nástroji – zobcová flauta, keyboard, klavír, gitara a pod.) (poznámka: tento výkon je bez systematizovanej a explicitne realizovanej prípravy v takto štylizovanej podobe momentálne v praxi nerealizovateľný v našom školskom systéme a je potrebné ho realizovať kompromisne),
 • podľa sluchu a podľa notového zápisu zahrať melodickú líniu (poznámka: pri systematickej práci je možné dosiahnuť určitých primeraných výsledkov, v praxi odporúčam namiesto explicitného preverovania a snaženia naplnenia takto formulovaného cieľa alternatívnu úroveň kreativity – tvorivosti v oblasti konkrétnych sprievodov),
 • tvorivo pracovať s hudobnými nástrojmi (so zvukom) (súvisí s poznámkou v predchádzajúcom bode, elementárna improvizácia, kompozícia),
 • prezentovať výsledky svojej práce ako sólový hráč, alebo v rôznych inštrumentálnych zoskupeniach (vystúpenie pred obecenstvom, pred spolužiakmi, rodičmi), školské hudobné teleso, školská kapela (poznámka: ide o cieľ, ktorý sa musí realizovať dlhodobo, plánovite a systematicky počas celého roka, presnejšie počas celého štúdia hudby na ZŠ; opäť ide o náročný cieľ a malo by byť cťou učiteľa HUV dosiahnuť ho na primeranej úrovni, inak je potrebné dosiahnuť aspoň úroveň hry v triede).

 

Počúvanie hudby (a vyjadrovanie hudby: slovom, pohybom, výtvarne, dramaticky)

 • (aktívne) počúvať hudbu,
 • rozoznať podľa farby zvuku ľudské hlasy (poznámka: odporúčam aj pomenovať v typických ukážkach S,A,T,B),
 • rozoznať podľa farby zvuku, vzhľadu i názvu klasické hudobné nástroje (poznámka: učiteľ si musí sám určiť (!), koľko a ktoré nástroje, sám si ich vypíše do svojho konkrétneho plánu, zameria sa na ne osobitnejšie pri vyučovaní, napr.: klavír, organ, husle, viola, violončelo, kontrabas, trúbka atď. , má ísť o najpoužívanejšie nástroje v určitom žánri, štýle, v hudobnom zoskupení a pod. – podľa koncepcie učiteľa),
 • rozoznať podľa zvuku, vzhľadu i názvu bežné nástrojové zoskupenia v klasickej hudbe, ľudovej hudbe i v populárnej hudbe (poznámka: konkretizácia ako v predchádzajúcom – učiteľ HUV),
 • identifikovať niektoré významné diela alebo úryvky z nich, určiť ich názov, meno autora,
 • sluchom rozoznať a slovne vyjadriť najdôležitejšie štýlové odlišnosti stredovekej, renesančnej, barokovej, klasicistickej, romantickej hudby a hudby 20. storočia (poznámka: na základe skúseností z praxe odporúčam učiteľovi veľmi presné vymedzenie a vypočítanie tých vlastností umeleckého smeru, ktoré bude považovať za správne a požadovať a dôrazne rozlišovať oblasť kognitívnu a afektívnu, explicitné vypočítavanie vlastností od afektívneho, individuálneho vyjadrovania a posudzovania),
 • rámcovo poznať periodizáciu dejín európskej hudby,
 • sledovať plynutie znejúcej hudby v notovom zázname (poznámka: vo vybranom príklade, príkladoch),
 • orientovať sa v ponuke koncertov a hudobných podujatí vo svojom regióne i na Slovensku,
 • vymenovať koncertné sály, výstavné a muzeálne priestory venované hudbe vo svojom regióne i na Slovensku,
 • vymenovať niektorých významných umelcov a hudobné telesá slovenskej a svetovej hudobnej kultúry.

Vyjadrovanie hudby pohybom:

 • pohybom reagovať na počutú hudbu,
 • zapamätať si jednoduché choreografie,
 • navrhnúť pohyb k hudbe,
 • navrhnúť hudbu k pohybu,
 • navrhnúť jednoduché choreografie,
 • pohybovo improvizovať,
 • zatancovať základné krokové schémy štandardných tancov (valčík, polka, tango, príp. niektoré ľudové párové tance).

Vyjadrovanie hudby dramaticky (divadlom, tvorivou dramatikou a pod.):

 • podľa vlastných návrhov vytvárať hudobno-dramatické celky,
 • prípadne zhotoviť a spracovať videozáznam projektu,
 • diskutovať o vlastnom hudobno-dramatickom projekte,
 • koncentrovane a s porozumením sledovať profesionálne hudobno-pohybového predstavenie, opísať ho vlastnými slovami i odbornou terminológiou, diskutovať o ňom.